Adatkezelési Tájékoztató

1. A DOKUMENTUM CÉLJA

Jelen dokumentum a VBS Group Europe Kft. (Székhelye: 7200 Dombóvár, Liget utca 19. adószám: 22988788-2-17) továbbiakban „a Vállalat”, vagy „az adatkezelő” Adatvédelmi Tájékoztatója. A Vállalat Adatvédelmi Szabályzatának az a célja, hogy meghatározza a Vállalat által kezelt személyes adatokat tartalmazó adatállományok kezelésének a rendjét, biztosítva az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi követelményeinek való megfelelést, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (továbbiakban „az Infotv.”), illetve az EU Általános Adatvédelmi Rendeletére (továbbiakban „a GDPR”).

2. IRÁNYELVI NYILATKOZAT

A Vállalat a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. és a GDPR, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek. A Vállalat elkötelezi magát amellett, hogy a személyes adatokat vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

3. FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

Érintett
bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

személyes adat
az érintettel kapcsolatba hozható adat; különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

hozzájárulás
az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatteljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

adatkezelő
az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegsemmisítés
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozó
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

adatfeldolgozás
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

harmadik személy
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

4. AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS MÓDJA

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

5. ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Ennek keretében kérelmezheti a Vállalatnál

• Az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezeléssel összefüggő összes tényről való tájékoztatást,
• személyes adatainak és az azok kezelésével összefüggő információknak a rendelkezésére bocsátását,
• személyes adatainak a helyesbítését, illetve kiegészítését,
• személyes adatai kezelésének a korlátozását,
• személyes adatainak a törlését

Az érintett kérelmére a Vállalatnak tájékoztatást kell adnia az érintett számára az érintett személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Vállalat az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást (továbbiakban „az Adattovábbítási Nyilvántartás”) vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Vállalat köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Vállalat rendelkezésére áll, a személyes adatot a Vállalatnak helyesbítenie kell.

A Vállalatnak a személyes adatot törölnie kell, ha

• kezelése jogellenes;
• az érintett kéri;
• az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
• azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban „a Hatóság”) elrendelte.

A helyesbítésről vagy a törlésről a Vállalatnak az érintettet, továbbá mindazokat értesítenie kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben a Vállalat az érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követően haladéktalanuk írásban közölnie kell a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén a Vállalatnak tájékoztatnia kell az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek a – jelen fejezetben – meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERNI JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is:

e-mail: adatvedelem@vbsgroupeurope.hu
telefon: +36 (70) 417-1049

Az érintettek bármilyen a Vállalat adatvédelmi intézkedéseivel kapcsolatos tájékoztatási, a saját személyes adataira vonatkozó módosítási vagy törlési igényt, adatvédelmi incidenssel kapcsolatos információt, vagy minden egyéb más adatvédelmi ügyet a fenti elérhetőségein jelenthetnek be.

8. A VÁLLALAT ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGCÍME, CÉLJA ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Érintettek Állásajánlatra jelentkező természetes személy
Kezelt adatok köre természetes személy személyes adatai:
neve, születési neve, születési ideje, lakhelye, iskolai végzettsége, tanulmányai, folyamatban levő tanulmányai, nyelvismeret, informatikai ismeretek, bizonyítványainak az azonosítója és száma, szakmai háttere, elérhetőségei, adószáma.
Adatkezelés célja Állásajánlatra jelentkezők kiválasztása, megfelelés esetén munkaszerződés megkötése
Adatkezelés jogcíme Érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama A jelentkezéstől számított 6 hónap.
Adattovábbítás Zolotnoky Kft. (7636 Pécs, Tildy Zoltán utca 43) könyvelés

Dombóvár, 2018. 06.20.